La Punaise verte (Palomena prasina)

Punaise Verte